بایگانی برچسب ها: کره و خواص آن

خواص مفید کره و ارزش غذایی بالای آن + تولید کالری بسیار

خواص مفید کره و ارزش غذایی بالای آن + تولید کالری بسیار

خواص مفید کره و ارزش غذایی بالای آن + تولید کالری بسیار کره غذایى ممتاز است که ارزش کالرى آن قابل توجه است . صدگرم کره ۷۵۰ کالرى حرارت تولید مى کند. کره خام شاه روغن مواد چربى حیوانى است . خواص مفید کره و ارزش غذایی بالای آن + تولید کالری بسیار خواص مفید کره و ارزش غذایی بالای آن + تولید کالری بسیار در بعضى از کشورها در قانون مواد غذایى آنها براى کره مشخصاتى تعیین کرده اند از جمله در فرانسه چیزى باید به نام کره نامیده شود که از زدن خام...

ادامه مطلب