بایگانی برچسب ها: نوشته های ادبیاتی

متون ادبی زیبا و دلنشین جدید

متون ادبی زیبا و دلنشین جدید

 متون ادبی زیبا و دلنشین جدید متن ادبی زیبا و کوتاه آنگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری، آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ، می خواهم بدانم، دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟    متون ادبی زیبا و دلنشین جدی...

ادامه مطلب