بایگانی برچسب ها: منفورترین

ترتیب گناهان نزد خداوند + منفورترین گناه نزد خدا چیست؟

ترتیب گناهان نزد خداوند + منفورترین گناه نزد خدا چیست؟

الکافى به نقل از عبداللّه‏ بن محمّد به نقل از امام جعفر صادق علیه‌‏السلام:مردى از قبیله خثعم نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله آمد و گفت:منفورترین کار نزد خداوند چیست؟فرمود: شرک ورزیدن به خداوند.پرسید: پس از آن چیست؟فرمود: بُریدن از خویشان.پرسید: پس از آن چیست؟.فرمود: امر به منکر و نهى از معروف ترتیب گناهان نزد خداوند + منفورترین گناه نزد خدا چیست؟ ترتیب گناهان نزد خداوند + منفورترین گناه نزد خدا چیست؟ الکافى به نقل از عبداللّه‏ بن مح...

ادامه مطلب