بایگانی برچسب ها: منتظر کاهش قیمت خودرو نباشید

با توجه به سیستم بازار خودرو در ایران، کاهش قیمت صورت نخواهد گرفت.

با توجه به سیستم بازار خودرو در ایران، کاهش قیمت صورت نخواهد گرفت.

با توجه به سیستم بازار خودرو در ایران، کاهش قیمت صورت نخواهد گرفت. با توجه به سیستم بازار خودرو در ایران، کاهش قیمت صورت نخواهد گرفت.   رئیس اتحادیه نمایشگاه داران گفت: یکی از علل رکود در بازار کمبود نقدینگی و پایین آمدن قدرت خرید مردم است ضمن آنکه برخی منتظر ارزان شدن خودرو هستند که با توجه به سیستم بازار خودرو در ایران این اتفاق صورت نخواهد گرفت. با توجه به سیستم بازار خودرو در ایران، کاهش قیمت صورت نخواهد گرفت. منتظر ارز...

ادامه مطلب