بایگانی برچسب ها: مشکل جوانان

مد جدید روز ؛ کافی شاپ نشینی

مد جدید روز ؛ کافی شاپ نشینی

فرهنگ جوانان در ایران متأثر از تحولات عمدة اجتماعی و سیاسی کشور شکل گرفته است. در دهه های اخیر در میان عوامل مؤثر بر شکل گیری فرهنگ جوانان نقش فرایندهای فرهنگیِ فراملی پررنگتر شده است.  جهانی شدن فرایندهای تولید و مصرف کالاهای فرهنگی نقشی تعیین کننده در این زمینه داشته ا ند ومشاهدة عناصر فرهنگ جهانی در میان فرهنگ های جوانان ایرانی یکی از دغدغه های بحث بر ا نگیز در حوزة فرهنگ ایران است . مد جدید روز ؛ کافی شاپ نشینی یکی از راه های شناختن ا...

ادامه مطلب