بایگانی برچسب ها: فراموشخانه در ایران

صاحب فراموش خانه در ایران + اولین فراماسونر ایرانی کیست؟

صاحب فراموش خانه در ایران + اولین فراماسونر ایرانی کیست؟

«… چون مدتها بود که خواهش دخول مجمع فراموشان را داشته فرصتی دست نمی‌داد تا اینکه مستر‌پارس، استاد اول فراموشان را دیده که داخل به محفل آنها شده باشم و قرارداد روزی را نمودند که در آنجا روم… روز ۲۰ رجب مطابق ۱۳ می‌ به همراه مستر پارس و «دارسی» داخل به فراموشخانه گردیده شام خورده در ساعت یازده مراجعت کردم. زیاده ازین درین باب نگارش آن جایز نیست…» صاحب فراموش خانه در ایران + اولین فراماسونر ایرانی کیست؟     صاحب فراموش...

ادامه مطلب