بایگانی برچسب ها: عکس مثبت اندیشانه

متون احساسی با موضوع زندگی زیباست

متون احساسی با موضوع زندگی زیباست

متون احساسی با موضوع زندگی زیباست متون احساسی با موضوع زندگی زیباست تا شقایق هست زندگی باید کرد و زندگی زیباست,البته زیبا بودن زندگی بستگی به دیدگاه ما دارد.    رنج قرار نیست تو را غمگين کند، اين همان جايي است که اغلب مردم اشتباه ميکنند. رنج قرار است تو را هشيارتر کند، چون انسانها زماني هشيارتر ميشوند که زخمی شوند، رنج نبايد بيچارگی را بيشتر کند. رنجت را فقط تحمل نکن، رنجت را درک کن، اين فرصتي است براى بيداري، وقتي آگاه شوي بيچا...

ادامه مطلب