بایگانی برچسب ها: عهد شکستن

نتیجه عهد شکستن با خدا…

نتیجه عهد شکستن با خدا…

ن نتیجه عهد شکستن با خدا… چند روز پیش وقتی سوار اتوبوس شدم گریه پسر بچه ی کوچکی نظر من و همه ی مسافران را به خود جلب کرده بود … مثل ابر بهار گریه می کرد و آرام نمی شد. همین طور که در بهرش رفته بودم تا ببینم مشکلش چیست و چرا انقدر بی تابی می کند، متوجه شدم که مرتباً به مادرش می گوید: تو قول دادی! قول دادی ولی زدی زیرش … و همین جمله را مرتباً تکرار می کرد و گریه می کرد. متوجه شدم که این ناراحتی این بچه از عدم تعهد و بدقول...

ادامه مطلب