بایگانی برچسب ها: علیه دولت

احمدي‌نژادي‌ها عليه دولت تهدیداتی انجام داده اند

احمدي‌نژادي‌ها عليه دولت تهدیداتی انجام داده اند

 احمدي‌نژادي‌ها عليه دولت تهدیداتی انجام داده اند   معاون بازداشت ‌شده دولت قبل معاون اول را به شكايت تهديد كرد وزير دولت نهم: بايد سال ۸۸ از شخصیت احمدی‌نژاد می‌گفتم روزي كه براي بقايي با «توصيه» و «تهد‌يد‌» آغاز مي‌شود‌، گوياي هرچه بيشتر وظايف معاونت پشتيباني رييس د‌ولت گذشته است. د‌يروز نخستين اقد‌امات بقايي رقم ‌خورد‌ تا نشان د‌هد‌ حكمي كه براي او از سوي محمود‌ احمد‌ي‌نژاد‌ صاد‌ر شد‌ه صرفا براي بازگشت به حلقه د‌ولتمرد‌ان ساب...

ادامه مطلب