بایگانی برچسب ها: دلیل تشکیل رنگین کمان

دلیل تشکیل رنگین کمان +دلیل حالت کمانی رنگین کمان

دلیل تشکیل رنگین کمان +دلیل حالت کمانی رنگین کمان

نور در پشت قطره باران دستخوش بازتاب کلی نمی‌شود، و مقداری نور از یک رنگین‌کمان در واقع در محل مشخصی از آسمان وجود ندارد. محل ظاهر شدنش به محل ناظر و موقعیت خورشید بستگی دارد. تمام قطرات باران نور خورشید را یکسان شکسته و باز می‌تابند، اما فقط نور از بعضی قطرات باران به چشم ناظر می‌رسد. این نور همان است که رنگین‌کمان را برای ناظر تشکیل می‌دهد. محل یک رنگین‌کمان در آسمان نسبت به ناظر همیشه در سوی مخالف خورشید است دلیل تشکیل رنگین کمان ...

ادامه مطلب