بایگانی برچسب ها: در زمان های استرس چگونه عمل می کنید

تست رواشناسی خودشناسی در شرایط پر استرس

تست رواشناسی خودشناسی در شرایط پر استرس

تست سلامت: در شرایط پراسترس چه احساسی دارید؟ مقیاس سلامت، مشتمل بر دو نوع آزمون مجزاست که توسط دکتر جارد کاس در سال ۱۹۸۹ برای ارزیابی سطح سلامت روان و میزان مثبت اندیشی افراد تهیه و تنظیم شده است. پرسش های این دو آزمون، طیفی از نمرات [از ۱ تا ۷] را در بر می گیرد و شما باید پاسخ خود را در نقطه ای از این طیف انتخاب کنید.شما جای خودتان را کجای این مقیاس می دانید؟ [به متن گزینه ۱ نزدیک ترید یا متن گزینه ۷؟] چه نمره ای به خودتان می د...

ادامه مطلب