بایگانی برچسب ها: داستان طنز کوتاه :از فرصت ها استفاده کنید!

داستان طنز کوتاه :از فرصت ها استفاده کنید!

داستان طنز کوتاه :از فرصت ها استفاده کنید!

داستان طنز کوتاه :از فرصت ها استفاده کنید!   داستان طنز کوتاه :از فرصت ها استفاده کنید! داستان طنز   مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد وقتی پولها را دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید : آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟   مرد پاسخ داد : بله قربان من دیدم سپس دزد اسلحه را  به سمت شقیقه مرد گرفت و اورا در جا کشت .   او مجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده بودند و از آنها پرسید آ...

ادامه مطلب