بایگانی برچسب ها: خطرناک بودن یا نبودن رابطه ی جنسی ذهنی

تفکراتی که مردان و زنان را تحریک می­ کند

تفکراتی که مردان و زنان را تحریک می­ کند

  تفکراتی که مردان و زنان را تحریک می­ کند در علم سکسولوژی به  فانتزی های جنسی، فیتیش می­ گویند که در هر فرد به شکلی دیده می شود. فانتزی جنسی یعنی تفکراتی که مردان و زنان را تحریک می­ کند تا در رابطه­ جنسی آن اعمال و رفتار را بکار بگیرند. اما آیا داشتن فانتزی جنسی بد است؟ تفکراتی که مردان و زنان را تحریک می­ کند تفکراتی که مردان و زنان را تحریک می­ کند فانتزی جنسی یعنی چه؟ در زنان بیشتر است یا مردان؟ فانتزی جنسی به اعمال و رفتاری ...

ادامه مطلب