بایگانی برچسب ها: بیداری

معرفی برنامه‌های نخستین روز جشنواره بین‌المللی فیلم سبز

معرفی برنامه‌های نخستین روز جشنواره بین‌المللی فیلم سبز

به گزارش حوزه سینما گروه فرهنگی گروه تحریریه سایت به نقل از روابط عمومی ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز؛ برنامه‌های نخستین روز ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز اعلام شد. به گزارش حوزه سینما گروه فرهنگی گروه تحریریه سایت جوان به نقل از روابط عمومی ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز؛ برنامه‌های نخستین روز ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز اعلام شد. فیلم‌های روز شنبه ۱۸ شهریور در سینما فلسطین مح...

ادامه مطلب

شرح اوضاع کلی بدن در حالت خواب شبانه

شرح اوضاع کلی بدن در حالت خواب شبانه

هورمون رشد | بیداری | میتواند | عضلات | شبانه | بیدار | هورمون | محققان | فعالیت | بیداری شرحاوضاعکلیبدندرحالتخواب,شبانه  بدندرحالتخواب,شروعبهانجامفعالیتهایيمیکندمثلگوارشغذاورشد,بعضیازاعصاببدننیزبهطورکلیازکارمیافتند. روزهاییکهخیلیخستهاید,استرسهايزیادیراپشتسرگذاشتهایدومشغلههايزیادیداشتهاید,احتمالافقطدوستداریدزیرپتویتانبخزیدوبهخواب,یعمیقوطولانیفروبروید.هیچچیزیبهاندازهيیکخواب,بافایدهشبانه,انرژیبخشنیست. صبحکهازخواب,بیدارمیشوید,سرحالیدوحاضرایدتمامکارهاییراکهدیروزانجامارزشغیرممکنبهنظرمیرسیدانجامدهید.احتمالاًبهطورکلیبدانیدکههنگامیدرخواب,هستیدچهرخدادهایيدرطولشبدربدنتانرویمیدهد,ولیآیاواقعامیدانیدهنگامیدرخواب,عمیقهستید,درونبدنتانچهماجراهاییبرپاست؟ شرح اوضاع کلی بدن در حالت خواب شبانه وزنکممیکنید حتماًعادتداریدصبحخودتانراوزنکنید:یعنیزمانیکهبدنتانکمترینوزنرادارد.ولینبایدخیلیهیجانزدهشوید.کاهشوزنناشیازخواب,,بیشترشبهعلتآبهست.باهرنفسیکهدرخواب,میکشید,بخارآبدفعمیکنیدکهمیتواندباعثکمشدنوزنتانشود. هورمون رشد | بیداری | میتواند | عضلات | شبانه | بیدار | هورمون | محققان | فعالیت | بیداری وقتیکهدرخواب,هستید,دیاکسیدکربنزیادینیزازدستمیدهیدوجهتهمینحدود۵۰۰ گرمازوزنتانکممیشود.حتماًدلتانمیخواهدعددیکهترازودرصبحنشانمیدهد,اثباتبماندولیبدبختانه,وزنازدسترفته,درطولروزبرمیگردد. عضلاتتانازکارمیافتند حتیحینخواب,هايپرتکاپووپرازجنبوجوشیکهمیبینیدهمی...

ادامه مطلب

عالم شهیدی که در بیداری مردم نقش برجسته‌ای داشت ، زندگینامه شهید غلامحسین حقانی

عالم شهیدی که در بیداری مردم نقش برجسته‌ای داشت ، زندگینامه شهید غلامحسین حقانی

شهید حقانی یكی از وعاظ فعال، پر جوش و خروش بود كه منبرهایش در بیداری و روشنگری مردم نقش برجسته‌ای داشت. به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین حقانی عالم مبارز، اندیشمند، نویسنده، مترجم، زندانی سیاسی در سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷، در ۱۳۲۰/۱/۴ در شهر قم متولد شد. پدرش حجت الاسلام شیخ محمد حقانی از روحانیون زاهد و وارسته قم بود. تحصیلات خود را در مدرسه مروی و سپ...

ادامه مطلب

نمایش «از پشت پلک‌های نیمه‌‌باز» میزبان اهالی رسانه می‌شود

نمایش «از پشت پلک‌های نیمه‌‌باز» میزبان اهالی رسانه می‌شود

نمایش «از پشت پلک‌های نیمه‌باز» از هجدهم تیر ماه در تماشاخانه باران میزبان مخاطبان خود خواهد بود. به گزارش خبرنگار حوزه تئاتر گروه فرهنگی گروه تحریریه سایت جوان؛ نمایش «از پشت پلک‌های نیمه‌باز» به نویسندگی و کارگردانی سلیم باشکوه اجرای روز دوشنبه نوزدهم تیرماه خود را به خبرنگاران و عکاسان تخصیص داده شده است داده است. در خلاصه داستان اين نمايش آمده است: بی تردید یادآوری تاریخ می‌تواند هراس انگیز...

ادامه مطلب

آتش به اختیار فراخوانی عمومی جهت تولید کار فرهنگی است

آتش به اختیار فراخوانی عمومی جهت تولید کار فرهنگی است

آتش به اختیار خطابش به همه مدیران و مسئولان است تا هر شخصی بر طبق توانایی خود کاری فرهنگی تولید کند. محمد مهدی حیدریان مدیر شرکت سینمایی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی گروه تحریریه سایت جوان؛ اطراف بیانات مقام معظم رهبری تحت عنوان آتش به اختیار و سهم تولیدات سینمایی در صنعت سینمای ایران گفت: به عقیده من و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی) و تأکید و تعلق خاطر ایشان به حوزه فرهنگ و هنر، ما ...

ادامه مطلب

کانا‌های BK، عامل اصلی در چرخه‌ی خواب و بیداری هستند.

کانا‌های BK، عامل اصلی در چرخه‌ی خواب و بیداری هستند.

بعد از پرده برداشتن دانشمندان از مسیر نوروبیولوژیکی‌ای که در خوابیدن و بیدار شدن نقش اصلی را بازی می‌کند، شاید درمان جدیدی برای بی‌خوابی، پرواززدگی و اختلال عاطفی فصلی در راه باشد. کانا‌های BK، عامل اصلی در چرخه‌ی خواب و بیداری هستند. بنا بر مقاله‌ی منتشر شده در Nature Communications، مطالعات جدید نشان داد که کانال‌های BK در هسته‌ی سوپراکیاسماتیک (SCN) – قرار گرفته در هیپوتالاموس مغز – بیدار شدن و خوابیدن ما را کنترل می‌کند. کانال‌...

ادامه مطلب