بایگانی برچسب ها: آنچه که باید در جوانی بیاموزیم

faceshot selfi

آنچه که باید در جوانی از قوانین طبیعت بیاموزیم

آنچه که باید در جوانی از قوانین طبیعت بیاموزیم

 آنچه که باید در جوانی از قوانین طبیعت بیاموزیم همه ما براي زندگي بهتر و موفقيت بيشتر بايد به مهارت هاي زندگي دست يابيم. مهارت هاي زندگي توانايي هايي هستند که در طول زندگي و با تکرار آموخته مي شوند و شخص را براي رو به رو شدن با مشکلات، پرورش قدرت و توانايي روحي و رواني و اجتماعي آماده مي کنند. سازمان جهاني بهداشت تعريف جامعي از مهارت هاي زندگي ارايه داده است: توانايي انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه اي که فرد بتواند با چالش ها و ضرو...

ادامه مطلب