بایگانی برچسب ها: آنچه که باید تا قبل سی سالگی بیاموزیم

آنچه که باید در جوانی از قوانین طبیعت بیاموزیم

آنچه که باید در جوانی از قوانین طبیعت بیاموزیم

 آنچه که باید در جوانی از قوانین طبیعت بیاموزیم همه ما براي زندگي بهتر و موفقيت بيشتر بايد به مهارت هاي زندگي دست يابيم. مهارت هاي زندگي توانايي هايي هستند که در طول زندگي و با تکرار آموخته مي شوند و شخص را براي رو به رو شدن با مشکلات، پرورش قدرت و توانايي روحي و رواني و اجتماعي آماده مي کنند. سازمان جهاني بهداشت تعريف جامعي از مهارت هاي زندگي ارايه داده است: توانايي انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه اي که فرد بتواند با چالش ها و ضرو...

ادامه مطلب