خانه » آشپزی و تغذیه » آموزش انواع غذاها » آموزش ساختن بزقرمه خوشمزه و عالی
 

 

آموزش ساختن بزقرمه خوشمزه و عالی

خوشمزه | زردچوبه | همراه | ساختن | آموزش | زعفران | آموزش آشپزی

آموزش ساختن بزقرمه خوشمزه و عالی

غذاهایمحلیایرانیمزهبسیارفوقالعادهدارند,امروزبهسراغبزقرمهرفتهایمکهحتماًتصحیحکردنآنرابهشماپیشنهادمیکنیم. 

موادموردنیازجهتبزقرمه:

آموزش ساختن بزقرمه خوشمزه و عالی


پيازدرشتيکشماره

عبارات مهم : خوشمزه – زردچوبه
گوشتفيله۵۰۰گرم
نخوددوسومپيمانه
آبيکوهفتدهمليتر
زردچوبه,نمک,فلفلسياهبهميزانلازم
سيرچهارتاپنجحبهبزرگ
كشکخشکصدگرم
نعناداغوپيازداغبهميزانلازم
زعفراندمكرده,بهميزانلازم

طرزتهیهبزقرمه:
كشكرادرنصفپيمانهآبجوشخيسمىكنيم.

نخودراازگذشتهخيسمىكنيم,آبآنراعوضكرده,,سپسنخودراجوشاندهوآبكشمىكنيمتانفخآنگرفتهشود.

خوشمزه | زردچوبه | همراه | ساختن | آموزش | زعفران | آموزش آشپزی

پيازرانگينىخردكرده,ودركمىروغنزيتونتفتمىدهيم,سيررانيزاضافهمىكنيم,سپسگوشترانيزتفتمىدهيمتارنگآنكاملاًتغييركند.

زردچوبهوفلفلسياهمىزنيم,نخودوآبرااضافهكرده,وقتىغذاجوشيدشعلهراكممىكنيمووقتمىدهيمتاگوشتونخودكاملاًبپزند,سپسنمکمىزنيم.

زعفرانرااضافهكرده,وقتىآبغذاکمشد,باگوشتكوبموادرامىكوبيموكشكرااضافهمىكنيم.

آموزش ساختن بزقرمه خوشمزه و عالی

مىگذاريمتاچندقلبزندوجابيافتد,درآخرروىغذارابانعناداغ,كشكوسيرداغتزئينكرده,وسرومىكنيم.

*اينغذادركرمانعموماًبعنوانپيشغذاياغذاىاصلىهمراهبانانخانگىوسبزىخوردنسرومىشودوگاهاًبعنوانخورشتهمراهبرنج.دررسپىاصلىازگوشتفيلهبهرهگیریشدهاستياباگوشتدندهجايگزينمىشود.

خوشمزه | زردچوبه | همراه | ساختن | آموزش | زعفران | آموزش آشپزی

*دربينخانوادههاىكرمانىبستهبهذائقهباكمىتغييردرمواد,مثلبهرهگیریازگردو,لپهوسيبزمينىپختمىشود,ولیموادپايهونحوهتهیهيكسانهست.

*حکممنباسیرتازهدرستکردمواینکهغلظتشبعدازکوبیدنمثلماستغلیظشود.

آموزش ساختن بزقرمه خوشمزه و عالی

واژه های کلیدی: خوشمزه | زردچوبه | همراه | ساختن | آموزش | زعفران | آموزش آشپزی

برای حمایت از ما لطفا کلیک کنید

دانلود

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
?>